یکی از مؤلفات مهم فصاحت

از مؤلفات مهم فصاحت، ادای متقن، بدون وجود ضرب اضافی و عدم وجود ضعف در ادای حروف است.


تعداد بازدید: 92