یکی از مسائل کیفی در تقلید

شباهت اجرای تحریرها در تقلید بسیار مهم است.


تعداد بازدید: 162