یکی از مسائل کیفی و مهم در تنظیم

یکی از مسائل کیفی و مهم در تنظیم ملودی آن است که تمام کلمات دارای تحرک یا تحریر باشند.


تعداد بازدید: 72