یکی از مصادیق تحرک لحنی

برای تحرک بیشتر و صحیح تر نغمات بهتر است میان درجات رکوز، غماز و جواب انتقال پیدا کرد. انتقال میان این درجات در ترتیل بسیار مهم و کاربردی است


تعداد بازدید: 346