یکی از مصادیق خارج لحنی

عدم اجرای درجات میانی (درجات میان نت تونیک تا فینال) در صورتی که یکی از درجات اجرا شده باشد، خارج لحنی محسوب می شود. برای مثال، نغمه ای دارای مختصاتی به شکل 1 – 2 – 3 – 4 – 5 می باشد و اگر قاری درجه 1 که همان تونیک هست را اجرا کند و بعد وارد درجه 2 شود و بعد وارد درجه 5 شود، با توجه به اینکه درجات 3 و 4 را نخوانده است، اینکار نشاذ لحنی ایجاد خواهد کرد و خارج می باشد.


تعداد بازدید: 314