یکی از مصادیق خارج لحنی

قاری باید توجه کند تا صدای خیشومی در ادغامات و اخفائات تبدیل به صدای خنه نشود زیرا خارج لحنی محسوب می شود و غیرموسیقایی است.


تعداد بازدید: 377