یکی از مصادیق خروج

ورود ناخواسته به جنسی دیگر در اجرا، خارج محسوب می شود.


تعداد بازدید: 155