یکی از مهارتهای تنغیمی

یکی از مهارتهای تنغیمی، اجرای جنس اعلی یا ادنی مقام می باشد.


تعداد بازدید: 82