یکی از مهارتهای توغل مقامی

مهمترین مسئله در دستیابی به مهارت توغل مقامی، شناخت تمام ردیف های فرعی و مرکب مقام است.


تعداد بازدید: 25