یکی از مهمترین اهداف تقلید

از مهمترین اهداف تقلید، آشنایی با ترتیب ردیف ها در تلاوت می باشد. این آشنایی نه از روی شناخت اسامی و ردیف ها بلکه به شکل تقلیدی و سماعی خواهد بود.


تعداد بازدید: 129