یکی از موارد فصاحت

رعایت موارد لحن خفی از مسائل مهم و اساسی فصاحت می باشد.


تعداد بازدید: 55