یکی از موارد لحن خفی

عدم توازن مدهای منفصل یکی از آسیب های لحن خفی می باشد.


تعداد بازدید: 49