یکی از موارد مهم فصاحت

نباید به حروف فشار (ضغط) وارد کرد. رفع فشارهای نابجا به حروف از موارد مهم فصاحت می باشد.


تعداد بازدید: 96