یک اصل مهم در پرسش کردن

نوع پرسش و سؤال معلم است که نوع نگرش متعلم به تلاوت را مشخص کرده و وی را برای فراگیری سایر مباحث ترغیب می کند.


تعداد بازدید: 315