یک تمرین برای افزایش انعطاف صدا

تمرینات انعطاف شامل موارد متعددی می باشد که در اینجا به یک روش اشاره می شود. ابتدا باید در گام صحیح صدا، صدا تولید کرد و سپس به روش لگاتو و استگاتو، پرده های صوتی را تغییر داد. پس از این تمرین باید تحریرها را به صورت شمرده و واضح در یک صدای ممتد آ آ آ‌ آ آ آ اجرا کرد. پس از تمرین فوق باید سرعت تحریرها را افزایش داد تا به مرور حنجره توانایی اجرای تحریرهای مختلف را با سرعت ها مختلف کسب نماید.


تعداد بازدید: 1,308