یک تمرین جهت تقویت شدت و ولوم صدا

برای تقویت شدت و ولوم، زنگ صدا و رنگ صدا باید به صورت پدال خوانی تمرین نمود. در شیوه پدال خوانی، صدا به صورت کشیده و ممتد در یک نت تولید شده و بعد به نوبت به نت های بالا و نت های پایین منتقل می شود.


تعداد بازدید: 765