یک رفتار مهم آموزشی

متعلم باید در کنار فراگیری طرز تفکر علمی، طرز تفکر عملی را نیز فرا گیرد. هر دو بخش باید در آموزش های عمومی و تخصصی لحاظ گردد تا مهارت های لازم حاصل شود.


تعداد بازدید: 345