یک روش برای خروج از تلاوت کلیشه ای

برای ارتقاء در مهارت های لحنی لازم است گاهاً روش اجرای تلاوت یا همان ردیف تلاوت را تغییر داد. این مسئله منجر به خروج از کلیشه ای خواندن و یکنواخت شدن تلاوت می گردد.


تعداد بازدید: 517