یک موضع استفاده از قفله کامله

اجرای جملات تام باید با قفله کامله اجرا شود. اجرای وقف تشویق لحنی در جملات تام خلاف قاعده لحن بیانی است.


تعداد بازدید: 367