3موضع دستگاه تکلم

 3موضع دستگاه تکلم :

1. جوف؛ موضع حروف مدی

2. حلق؛ موضع حروف حلقی

3. لسان؛ موضع دهان است که به نام عضو اصلی دهان که زبان می باشد نام گذاری شده است


تعداد بازدید: 942