توجه به ظرفیت تنغیمی حروف در اجرای قطعات اوج

برای اجرای قطعات اوج باید به ظرفیت تنغیمی حروف توجه کند. عدم توجه به این مسئله باعث ایجاد فشار بر روی حنجره خواهد شد.


تعداد بازدید: 503