اصل مواکبه در تلاوت

یکی از ابزارهای لحن بیانی که در تلاوت قرآن مورد دقت نظر قراء قرار گرفته است، فن مواکبه می باشد. مواکبه به معنی مطابقت پرده صدا با مفهوم آیه می باشد. اصل کلی در مواکبه آن است که صدای قاری در قرائت قول خداوند بالاتر از قول بشر، قول پیامبران بالاتر از قول کفار و به طور کلی جملات مثبت بالاتر از جملات منفی اجرا شود.


تعداد بازدید: 353