آزمون ملاکی برای سنجش مهارتها

برای درک مهارتهای تلاوت و ارتقاء کیفی تمرینات باید از آزمون های ملاکی استفاده نمود. در زیر به نمونه جدول آزمون ملاکی که در بر اساس موارد آموزشی ارائه شده

ملاک های کلی برای ارزشیابی: جذابیت – سلامت – تأثیر

نحوه محاسبه نمره:                جمع نمرات موارد جدول     +      تقسیم بر تعداد مؤلفات

    ضربدر نمره کل که توسط خود فرد لحاظ می شود =  نمره کسب شده

عنوان مطلب

1/0

ضعیف

2/0

متوسط

3/0

خوب

4/0

عالی

5/0

ممتاز

اجرای ردیف بیات
اجرای ردیف نهاوند
اجرای ردیف رست
انتقال از بیات به نهاوند
اجرای قفله خادعه 1
اجرای قفله خادعه 2
اجرای قفله خادعه 3
اجرای ردیف نکریز
اجرای ردیف مرصع

 

 

  • موارد فوق به عنوان مثال ذکر شده اند.

تعداد بازدید: 74