آکسان کلمات مختوم به همزه

کلماتی که مختوم به همزه می شوند باید با تأکید ادا شوند تا حالت ختم به حرف الف در ذهن تداعی نشود.


تعداد بازدید: 93