نکات تلاوت

ترتیل خوانی به شخص کمک می کند تا شکل و ساختمان اصلی نغمات و ردیف ها را فرا گرفته صدای او به اضافه کاری در اجاری نغمات در شیوه تلاوت تحقیق عادت نکند.

استاد غلامرضا شاه میوه


تعداد بازدید: 46