نکات تلاوت

در شیوه ترتیل که از تحرک صوت و لحنی کمتری نسبت به شیوه تحقیق برخوردار است امکان تمرکز برای فراگیری احکام تجوید و مخارج حروف بیشتر بوده و از طرفی می دانیم بسیاری از احکام تجوید همچون مد و غنه در آهنگ دادن به آیات نقش مهمی دارند که لازم است فرد پیش از پرداختن به تحقیق با آنها آشنا گردد.

استاد غلامرضا شاه میوه


تعداد بازدید: 51