نکات تلاوت

یکاه

یک مقام فرعی منشعب از مقام رست. اجناس این مقام عبارت اند از رست بر درجه سل و رست بر درجه دو


تعداد بازدید: 193