نکات تلاوت

یا مشبَّع

یک عبارت تشویقی که برای قاریان قرآن مورد استفاده قرار می گرفت. مشبع تعبیری است که برای یک ماهیت کامل یا نهایت یک امر به کار می رود.


تعداد بازدید: 62