نکات تلاوت

اجرای لحن بستگی به شناخت دو عامل دارد:

 

۱ – شناخت لفظ و قوانین قرائت حرفه ای آن

۲ – شناخت مقامات موسیقایی تلاوت

 


تعداد بازدید: 173