نکات تلاوت

در آیه فساد بنی اسرائیل در زمین که دوبار انجام می شو د به نظرمی رسد که نباید با صدای بم خوانده شود .باید بالا بخوانیم و آن را به شدت برسانیم.

   معنی آیه 4 و 5 : برای بنی اسرائیل در کتاب مقدر کردیم که بی گمان دوبار در زمین فساد می کنید و به طغیان بزرگی دست می زنید. پس آنگاه که وعده اولین آن دو فرا رسید، بندگانی از خود را که جنگاورانی نیرومندند بر شما برانگیزیم تا(برای تعقیب شما) داخل خانه هایتان را جست و جو کنند و این وعده انجام شدنی است.

   در آیه 6 می توان با پایین خواندن به صدا استراحت داد.

   ترجمه آیه6: آنگاه دوباره غلبه را به شما باز میگردانیم و شما را با اموال و فرزندان یاری می دهیم و تعداد نفرات شما را می افزاییم.

  در مورد فساد و طغیان دوم بنی اسرائیل  بعضی می گویند مربوط به همین زمان ما است.

 
استاد: استاد سيد محسن موسوي بلده

 


تعداد بازدید: 27