نکات تلاوت

میزان کشش صوت در حروف مقطعه «حم عسق» در مجموع 30حرکت است: «کشش مدها 26حرکت» و «کشش غنه‌ها هم 4حرکت است» که مجموعاً می‌شود30 حرکت.

در صورت تفکیک:

حم عسق= حا (الف مدی/2)- میم (مد لازم/6)- عین (مد لین/6)- اخفاء نون (غنه/2)- سین (مد لازم/6)- اخفاء نون (غنه/2)- قاف (مد لازم/6)

«در قرائت باید کشش مد و صوت غنه‌ها از هم تمیز و تشخیص داده شوند.»

مجموعه:
استاد: استاد سيد محسن موسوي بلده

 


تعداد بازدید: 178