هدر سایت
- -

اتصال سگاه با سایر اجناس موسیقایی

مقام سگاه در اتصال با سایر اجناس دارای اسامی خاصی است که به آن اشاره می شود:

سگاه + صبا = بستنگار

سگاه + حجاز = هزام

سگاه + بیات = عراق

سگاه + عجم = فرحناک

سگاه + راست = مقام سگاه

سگاه + نهاوند = المایه

سگاه + کرد = انفاس الطیب

سگاه + سگاه = بلدی