هدر سایت
- -

اثرات کمبود نفس در تلاوت

کمبود نفس در قطعات لحنی منجر مشکلات متعددی از جمله موارد ذیل می گردد:

الف): ایجاد اسراع و ابطاء

ب): ایجاد التهاب

ج): کاهش و افت جذابیت

د): کاهش تسلط بر روی تحریرها

ذ): وارد شدن انرژی منفی به احساسات قاری