هدر سایت
- -

اجرای فضاهای جنس عجم در مقام بیات

اجرای فضاهای جنس عجم در مقام بیات از جمله مهارتهای تنغیمی در اجرای مقام بیات است. درجات 3 الی 6 و درجات 6 الی 9 (با نت قرضی نهم) در فضای عجم می باشد.