هدر سایت
- -

اجرای نزولی مقام راست

مقام راست در حالت نزولی به دو شکل اجرا می شود:

الف): اجرای مقام نیشابورک

ب): تبدیل جنس دوم به نهاوند