هدر سایت
- -

اجرای نغمه اصلی هر مقام

پس از ورود به هر مقامی، اجرای نغمه اصلی آن لازم و ضروری است زیرا نغمه اصلی هر مقامی، معرف آن مقام است. نغمه اصلی همان جنس اصلی مقام است. برای مثال نغمه اصلی حجاز همان جنس حجاز یا حجازنوا می باشد.