هدر سایت
- -

اداء عبقری

همپوشانی لحن عارضی با لحن ذاتی در اجرای نبره ها را اداء عبقری می گویند. اداء عبقری از مؤلفات مهم قرائت منغومه می باشد.