هدر سایت
- -

ارکان نغم

مدت، تحرک و مایه از ارکان نغم محسوب می شوند.