هدر سایت
- -

از حفظ خواندن و با فکر خواندن

تفاوت است میان از حفظ خواندن و با فکر خواندن. در حفظ خواندن، عدم دقت، تمرکز و خلاقیت باعث می شود ذوق هنرمندانه بروز نکند. تقلید از مصادیق از حفظ خواندن است. از حفظ یا از روی عادت خواندن همیشه همراه با فراموشی، خطا، پردازش نه چندان مناسب صوتی و بلکه ضعیف و … از نشانه های آن است. بعضی از نشانه های از حفظ خواندن به شرح ذیل است:

اجرای رفع تکلیفی یک اثر موسیقایی فراموشی در اجرا عدم دستیابی به مهارت فن قرائت  
عدم وجود ایده و طرح موسیقایی پردازش صوتی و موسیقایی ضعیف تمرکز

 

عدم وجود خلاقیت