هدر سایت
- -

از شروط تمرین

از شروط تمرین آن است که مستمر، کوتاه، موضوعی و هدفمند و در زمان صحیح و مکان استاندارد باشد.