هدر سایت
- -

از مختصات ترتیل تخصصی

تنوع طبقات صدا و تنوع ردیف های موسیقایی جزو مختصات ترتیل تخصصی محسوب می شود.