هدر سایت
- -

از مصادیق افت تلحین

تکرار صرف و بی مورد ردیف های لحنی بدون وجودخلاقیت هنری موجب افت کیفیت تلحین می گردد.