هدر سایت
- -

از مصادیق فن ملیسماتیک

حرکت سریع و اجرای نتهای متعدد در یک کلمه از مصادیق فن ملیسماتیک می باشد.