هدر سایت
- -

از مصادیق قدرت تنغیم

اجرای صعودی و نزولی درجات صوتی همراه با تحریر از مصادیق قدرت تنغیم محسوب می شود.