هدر سایت
- -

از مهمترین معیارهای تعبیرات

از مهمترین معیارهای تعبیرات، رعایت جمله سلیمه است. همچنین از مهمترین معیارهای تعبیرات، توجه به عامل مکث و اقراء (تفهیم) است.