هدر سایت
- -

از موارد منفی فصاحت

اختلاس از موارد منفی فصاحت و نقص در اتمام الحرکات است.