هدر سایت
- -

از موارد مهم بافت موسیقایی در ترتیل

یکی از مسائل مهم اسلوب ترتیل، مسئله سرعت است و این مقوله با بافت موسیقایی ارتباط مستقیم دارد. از موارد مهم بافت موسیقایی، تعداد و تکرار درجات صوتی در اجرای یک جمله موسیقایی است. میزان تعداد و تکرار درجات صوتی در جملات موسیقایی ترتیل، کمتر از تحقیق است فلذا عدم توجه به این موضوع، موجب خلل در بافت موسیقایی می گردد. از موارد مهم دیگر اسلوب ترتیل، فاصله میان درجات صوتی است. همچنین تحریرهایی که تداعی حالتهای تحقیق کند نیز از موارد آسیب زای اسلوب می باشد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
✏️ محمدکاکاوند