هدر سایت
- -

از نشانه های انعطاف

یکی از نشانه های انعطاف صدا، تعویض سریع جنس و انتقال به جنس بعدی است.