هدر سایت
- -

از نشانه های قدرت تنغیم

بهره گیری از مدولاسیون های مختلف از نشانه های قدرت تنغیم محسوب می شود. مدولاسیون ها در تلاوت قرآن به سه شکل تغییر پرده، تغییر ملودی (دارای نت مشترک و هم عرض) و تغییر ملودی و پرده تقسیم می شوند.