هدر سایت
- -

استفاده از نت های مجاور

یکی از موارد قدرت تنغیم، اجرای یک ردیف موسیقایی با استفاده از نت های مجاور آن است. و این حالت، جنبه های احساسی ملودی را افزایش داده و بافت موسیقایی را نیز تغییر می دهد.